November 20, 2017

Usluge

Usluge

Sve ono što naši klijenti smatraju težim delom posla – administracija, finansije, poreski propisi, usaglašenost sa specifičnim zakonskim zahtevima, radni odnosi – to je upravo ono što je naš fokus i mesto gde se prepoznaje naš kvalitet.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Pružamo sve vrste računovodstvenih usluge. Preduzetnici koji to žele mogu da vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva do 01.01.2019.godine. Ako ste preduzetnik koji se opredelio da vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kod nas u svakom momentu imate uvid u sve kartice kupaca i dobavljača. Vodimo analitičke kartice po svim kontima i svaka analiza je moguća u svakom momentu, bilo da imate maloprodaju, veleprodaju, proizvodnju ili se bavite uslugama.

 • Preduzetnicima koji su paušalno oporezovani nudimo:

  * Vođenje KPO knjige.
  * Uvid u kartice kupaca.
  * Sređivanje kartica poreske uprave.
 •  

 • Preduzetnicima koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva vodimo:

  * Sve vrste pomoćnih knjiga.
  * Blagajna.
  * Obavezne kartice kupaca i dobavljača.
  * Vođenje PK-1 knjige.
 •  

 • Preduzetnicima i privrednim društvima koji vode knjige po sistemu dvojnog
  knjigovodstva pružamo kompletne usluge iz bilo koje delatnosti

  * Vođenje glavne knjige.
  * Analitičku evidenciju salda konta, listinge otvorenih stavki.
  * Popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava.
  * Izradu završnog računa.
  * Izradu periodičnih izveštaja (bilansa) tokom godine.
  * Vođenje blagajne.
  * Knjiženje maloprodaje, veleprodaje i proizvodnje.
  * Pripremamo dokumentaciju za kredite i bankarske garancije.
  * Pripremamo dokumentciju za reviziju.
  * Dajemo konkretne predloge kako da rešite vašu internu dokumentaciju i kako da
  ispratite njeno kretanje unutar vaše firme.
  * Dajemo konkretna uputstva kako da spremite dokumetcaiju za knjigovodstvo, što prilkom predaje u knjigovodstvo svojim potpisom potvrđuju klijent i agencija.
  * Usluga konslatinga.

Poresko savetovanje i evidencije

Usaglašenost poslovanja sa zahtevima poreskog i pravnog sistema je kompleksna i dinamična oblast. Od odabira pravog poreskog režima, definisanja strukture troškova i finansijskog planiranja, u velikoj meri zavisi obim obaveza koje osnivači i vlasnici moraju da plate. Da bi naši klijenti uspešno poslovali, koristimo svo svoje znanje i iskustvo, kako bi se prevazišli svi poslovni izazovi.

 • Savetovanje u vezi poreza.
 • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreskih prijava.
 • Obračun ostalih poreskih obaveza i vođenje poreskih evidencija.
 • Periodična kontrola proknjiženih obaveza na računima kod Poreske uprave.
 • Aktivno učešće u poreskom postupku kontrole.

Registracija

Registracija delatnosti podleže posebnim regulativama i propisima, te je to neophodno ispoštovati. Bavimo se registracijom preduzetničkih radnji i privrednih društava.

 • Registracija privrednih društava

  * Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: Izbor pravne forme, Delatnosti i Imena.
  * Informacije o fiksnim troškovima poslovanja, PDV, fiskalne kase; O zapošljavanju i obavezama.
  * Osnivački akt za preduzeća.
  * Izrada pečata.
  * Predaja Poreskoj upravi dokumentacije - poreski dosije.
 •  

 • Promena statusa preduzeća

  Kod postojećih privrednih društava (preduzeća) izrađujemo odgovarajućih akata (odluke, ugovori i slično) i upisujemo u registar APR:
  * Promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova; promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi.
  * Promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku; promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.
 •  

 • Likvidacija preduzeća
 • Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

  * Pokrećemo i sprovodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve
  prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku kod Fonda za
  penziono i invalidsko osiguranje.

Izrada biznis plana

Jedna od naših usluga je i izrada biznis plana,bilo da je za vaše interne potrebe (za potrebe vašeg menadžmenta) ili za eksterno prikazivanje firme potencijalnim zajmodavcima.

 • Bilo da tek treba da krenete s poslom ili već imate posao koji želite da unapredite, neophodan je poslovni plan. Poslovni (biznis) plan pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike ii lakšem usmeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti. Pomaže vam u privlačenju poslovnih partnera ili, ako zatreba, u pronalasku novog izvora finansiranja.

Kadrovi

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

 • Obračun plata i drugih oporezivih isplata

  * Obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i
  doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana.
  * Obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog odsustva i sl.), predaja tih obračuna u odgovarajuće institucije.
  * Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi).
  * Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično.
  * Obračun zakupnina, kapitalnih dobiti.
  * Vođenje analitičkog knjigovodstva zarada.
 •  

 • Evidencija i administracija kadrova

  * Izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično.
  * Prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika.
  * Izrada rešenja o godišnjim odmorima i slično.
  * Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično.
  * Upis staža zaposlenima-izrada M-4 obrasca.

Imate pitanje

Scroll Up