Računovodstvo i Poslovne knjige

Dvojno knjigovodstvo je skup pravila za beleženje finansijskih informacija u finansijskom knjigovodstvu u kojem svaka transakcija ili događaj menja najmanje dva različita računa (konta) glavne knjige računa. Tako da se svaka poslovna promena upisuje najmanje dva puta. Nastale poslovne promjene odnose se na stanja i promene stanja sredstava, obaveza prema izvorima sredstava, prihoda, rashoda i poslovnog rezultata. Princip dvojnog knjigovodstva jedan je od osnovnih principa računovodstva.

Knjiženje (računovodstveni proces) je skup postupaka koji se koriste za evidentiranje,klasifikaciju,sumiranje i predočavanje poslovnih transakcija(poslovnih promena) u Poslovnim knjigama.

Poslovne Knjige čine dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige

Dnevnik je poslovna knjiga u koju se svakodnevno unose knjigovodstvene promene hronološki, odnosno redom po datumu nastanka,Dnevnik se jedinstvena poslovna knjiga koja sadrži sve informacije o svim poslovnim događajima.

Glavna knjiga je osnovna knjiga u knjigovodstvu I suština samog knjigovodstva,Ona sadrži
sve promene u poslovanju jedne firme. Glavna knjiga sadrži unapred pripremljena konta koja,
zavisno potrebama firme, osiguravaju podatke za godišnje finansijske izveštaje.

Pomoćne knjige se u pravilu vode zasebno. Broj i vrsta pomoćnih knjiga zavisi od delatnosti, veličini i vrstama poslovnih događaja koji se javljaju u poslovanju firme. Kod pomoćnih knjiga se govori zapravo o analitičkom knjigovodstvu i kao najčešće se pojavljuju: knjiga blagajne, analitičko knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaliha, potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima. Poreski zakoni takođe propisuje vođenje određenih poreskih evidencija, a najvažnije je obavezua vođenja knjiga ulaznih i izlaznih računa koju propisuje. Zakon o porezu na dodatu vrednost,a koji od 01.07.2018.uvodi i POPDV obrazac.

Zahvaljujući profesionalnom vođenju poslovnih knjiga u agenciji “Modus Vortex”, naši klijenti imaju stalni pristup najvažnijim informacijama o poslovanju kroz bilansne i saldovne izveštaje.

Imate pitanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up