Obračun zarada

U toku razgovora sa našim klijentima često se mogu čuti razni izrazi poput “porez na dohodak građana”, “minuli rad”, “osnovna bruto zarada”, “doprinosi na teret zaposlenog”, “naknada za topli obrok”, “regres za godišnji odmor”, “plata se obračunava na tromesečni prosek”, “to je naknada, a ne zarada” itd.

Scroll Up